Goseong Khiun (Gangwon)

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kô-sàng-khiùn (Hôn-koet))

Goseong Khiun (Hòn-koet-ngî: 고성군/高城郡) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 516.59 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 62,446-ngìn.

Goseong Khiun (Gangwon).

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯