Kóng-tó Sien

Kóng-tó Sien(港島綫, Island Line) he Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu chṳ̂-yit, lièn-chiap Hiông-kóng-tó Chûng-sî-khî Kiên-nì-thi-sàng ke Kiên-nì-thi-sàng Chhàm lâu Tûng-khî Chheù-vân ke Chheù-vân Chhàm, su̍k-yî sàng-sṳ kuí-tho kâu-thûng hì-thúng, vì chhièn thi-thiet hì-thúng tú thi-sâm-thiàu thûng-chhâ ke lu-sien. Yîn-vì he tông-sṳ̀ Hiông-kóng-tó vì-yit ke thai-hîn thiet-lu lu-sien yì tet-miàng.

Kóng-tó Sien
Kóng-tó Sien
Kóng-tó Sien
Kóng-tó Sien

Chhâ-chhàm khói-yeu編輯

Li-yung chhong-khóng編輯

Chhâ-chhàm chû-piên編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Lìn-khiûn chhâ-chhàm編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯