Jincheon Khiun.

Jincheon Khiun (Hòn-ngî: 진천군/鎭川郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 406.08 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 64,443-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá