Jean Michel Jarre 讓-米歇爾·雅爾, Fap-koet jim-ngok-ka音樂家.


Early life, influences, and educationPhiên-siá

Zau-ngien su-ngiap: 1969–1975早年事業Phiên-siá

Mainstream success: 1976–1982Phiên-siá

Oxygène氧氣Phiên-siá

Equinoxe黃道Phiên-siá

Les Chants MagnétiquesPhiên-siá

1983–1989Phiên-siá

Musique pour SupermarchéPhiên-siá

ZoolookPhiên-siá

Rendez-VousPhiên-siá

RevolutionsPhiên-siá

1990–1999Phiên-siá

En Attendant CousteauPhiên-siá

=Chronologie 時間簡史Phiên-siá

Stephen Hawking, Jin-goet Khô-ho̍k-kâ

Hiông-kóng 1994-ngien 3月11日市政局香港大球場 開幕典禮

Oxygène 7–13 Jong-ki 7–13Phiên-siá

2000–2009Phiên-siá

MétamorphosesPhiên-siá

Sessions 2000Phiên-siá

Geometry of LovePhiên-siá

AEROPhiên-siá

Téo & TéaPhiên-siá

Oxygène: New Master RecordingPhiên-siá

Personal lifePhiên-siá

Awards and recognitionPhiên-siá

DiscographyPhiên-siá

See alsoPhiên-siá

Tshâm-siòng 參詳Phiên-siá

External linksPhiên-siá