Irving, Texas

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Irving)
Irving, Texas.

Irving, Texas he Mî-koet Texas tûng-pet-phu ke yit-ke sàng-sṳ, su̍k Dallas-yen. Mien-chit 175.3 phìn-fông kûng-lî, 2006-ngièn ngìn-khiéu vì 196,084-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Thi-hìnPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chṳn-fú lâu Ngi-fiPhiên-siá

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍tPhiên-siá

=== Chhòn-mòi === suce ma bite

Lî-hàngPhiên-siá

Kûng-yènPhiên-siá

Mî-sṳ̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Kî-chhòngPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Siông-kôan Lièn-kietPhiên-siá

Yû-hó Sàng-sṳPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá