ISO 639 he sú-chak tui ISO vì kok ngî-ngièn só thin ke ngî-ngièn thoi-ma. Ethnologue: thi-15-pán hí , tui ngièn-pún sṳ́-yung ke SIL thoi-ma kói vì sṳ́-yung ISO 639-3 ma.