Hwaseong Sṳ

Hwaseong Sṳ (Hòn-ngî: 화성시/華城市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 688 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 539,522-ngìn.

Hwaseong Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯