Hiet-chiông he hiet ke yi̍t-thí sṳ̀n-fun, hiet-se-pâu hiên-fèu yî khì-chûng. Ngìn-thí hàm-yû 2750-3300 ml hiet-chiông, yok cham-hi hiet chúng thí-chit ke 55%. Hiet-chiông ke chhie̍t thai-phu-fun he súi (thí-chit ke 90%).