Liá-piên "Het-liùng-kông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"黑龍江省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Het-liùng-kông he Chûng-koet Tûng-pet thi-khî chui pet-phu ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Amur-hò song-yù. Sén-fi he Harbin.

Het-liùng-kông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá