Het-liùng-kông

Liá-piên "Het-liùng-kông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"黑龍江省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Het-liùng-kông he Chûng-koet Tûng-pet thi-khî chui pet-phu ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Amur-hò song-yù. Sén-fi he Harbin.

Het-liùng-kông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯