Liá-piên "Het-liùng-kông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"黑龍江省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Het-liùng-kông he Chûng-koet Tûng-pet thi-khî chui pet-phu ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Amur-hò song-yù. Sén-fi he Harbin.

Het-liùng-kông

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá