Herefordshire, Yîn-koet Sî Midlands Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 2,180 phìn-fông kûng-lî, yû 183,600 ngìn-khiéu (2011-ngièn).

Herefordshire.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Chṳn-chhṳ 編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k 編輯

Kâu-thûng 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

 

Yû-hau Sàng-sṳ 編輯

Chhâm-kháu vùn-hien 編輯


Ngoi-phu lièn-kiet 編輯