Hòn-koet-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hôn-ngî)

Hòn-koet-ngî (한국어) he yit-tsúng liù-hàng chhai-yî Tûng-pet-â Chêu-sién yî-khi̍p khì-thâ fu-khiun thi-khî ke ngî-ngièn.

Hòn-koet-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-kiPhiên-siá

Sṳ-mû péuPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hòn-koet-ngî Wikipedia