World administrative levels.png

Hàng-chṳn khî-va̍k (Administrative division) chṳ́ koet-kâ tui hot-kin chin-hàng ke hàng-chṳn fûn-khî. Kok-koet ke hàng-chṳn khî-va̍k chṳ-thu m̀-thùng.

Chûng-koetPhiên-siá

Ngit-púnPhiên-siá