Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû (Pô-làn-ngî: Gorzów Wielkopolski; Tet-ngî: Landsberg an der Warthe) he vi-yî Pô-làn sî-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Ngièn su̍k-yî Tet-koet Phu̍t-làn-tên-páu-sén Fap-làn-khiet-fuk Thai-khî ke Làn-tshṳ-pi-kak-yen, vi-yî O-tet-hò tûng-ngan; 1945-ngièn sùi O-tet - Nì-sṳ̂-hò piên-kie ke va̍k-fûn pûn kot-ngiong pûn Pô-làn. Chhṳ 1999-ngièn hí, Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû chhiu-he Lû-pu-sṳ̂-khà-sén ke lióng-ke Sú-fú chṳ̂-yit (nang-ngoi yit-ke he Liu̍k-sân-sàng).

Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû.
POL Gorzów Wielkopolski Flag.svg
PL Gorzów Muzeum.JPG
Chrobrego 2 Gorzow.jpg
Ul. Hawelańska Gorzów Wielkopolski.JPG
Gorzow Park111 2.JPG
Staw w Gorzowie.JPG
Spartherm Gorzow.jpg
Bulwar nocą Gorzów Wielkopolski.JPG
Most staromiejski w Gorzowie nocą.jpg
PL Gorzow Wieza.JPG
Gorzów MAN NL 202..jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Gorzów Wielkopolski siông-koân ke tóng-on.