Gerald Rudolph Ford, Jr. (1913-ngièn 7-ngie̍t 14-ngit – 2006-ngièn 12-ngie̍t 26-ngit), sâng yî Mî-koet Nebraska Omaha, Mî-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Mî-koet thi 40-ngim Fu Chúng-thúng lâu thi 38-ngim Chúng-thúng, Thi-ngi-chhṳ sṳ-kie thai-chan khì-kiên yî Mî-koet Hói-kiûn fu̍k yi̍t. Kì ya-he yit-miàng Khiung-chi-fi sṳ̀n-yèn.

Gerald Ford.

Chó-khì kîn-li̍tPhiên-siá

Chhû sia̍p chṳn-chhṳPhiên-siá

Chúng-thúng chṳ̂ luPhiên-siá

Chúng-thúng ngim-khìPhiên-siá

Koet-nui chṳn-chhetPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Nèn-ngièn chan-lio̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Yì-mìn chṳn-chhetPhiên-siá

chûng-kau sṳ-vuPhiên-siá

yî-liàu kói-kietPhiên-siá

Tui ngoi chṳn-chhetPhiên-siá

Ke-ngìn sin-ngióngPhiên-siá

Kûng-chung hìn-siongPhiên-siá

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìnPhiên-siá

Chho̍k-chokPhiên-siá

Chhùng-yeu yên-kóngPhiên-siá

Siông-kôan thiàu-mukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá