Hồ Chí Minh Sṳ Pok-vu̍t-kón

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón)
Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón.
Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón.
Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón( Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh) he Ye̍t-nàm Fù-chṳ-mìn-sṳ ke yit-ke pok-vu̍t-kón. 胡志明市博物館( Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)係越南胡志明市嘅一個博物館

Li̍t-sṳ́編輯

Kì he chhai 1890-ngiènFap-koet-ngìn kien-chuk hó ke. 其係在1890年由法國人建築好嘅。