Fên-yòng-sṳ (衡陽市) he Chûng-koet Fù-nàm-sén kón-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ.

Fên-yòng-sṳ.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá