Tha̍t-mâ-thai (Yîn-ngî: Dalmatia, Khiet-lò-thi-â-ngî: Dalmacija) chhai Khiet-lò-thi-â nàm-phu, Â-tet-lî-â Hói tûng-ngan ke thi-khî, tûng chiap Pô-sṳ-nì-â lâu Het-set-kô-vì-ná.

Tha̍t-mâ-thai.
Flag of the Kingdom of Dalmatia.svg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá