Corbin Bleu

Corbin Bleu (柯賓布魯 1989-ngièn 2-ngie̍t 21-ngit), Mî-koet Het-ngìn kô-sên. Tan-khiuk yîm-ngo̍k 錄影帶《Another Side》為全球第一支Hollywood.

童年經歷Phiên-siá

Another Side 時期Phiên-siá

Speed of Light 時期Phiên-siá

External linksPhiên-siá