Cologne

Cologne (Tet-ngî: Köln) he Tet-koet ngìn-khiéu thi-si tô ke sàng-sṳ, Pet Rhine-Westphalia-chû chui-thai ke sàng-sṳ, he Tet-koet nui- liu̍k chui chhung-yeu ke kóng-héu chṳ̂-yit, Rhine thi-khî ke kîn-chi vùn-fa lâu li̍t-sṳ́ chûng-sîm. Kì yí-kîn yû lióng-chhiên ngièn ke li̍t-sṳ́ , he Tet-koet chui kú-ló ke sàng-sṳ chṳ̂-yit. chûng sṳ-ki Cologne yí-kîn sṳ̀n-vì yit-chak chhung-yeu ke kau-fi chûng-sîm lâu ngi-su̍t tî-sṳt chûng-sîm.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá