Khó-khiéu Khó-lo̍k Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: The Coca-Cola Company), he yit-kâ khiam-koet mò chiú chîn yím-liau sâng-sán, siau-tshiû sông, ya-he sṳ-kie thi-yit-ke khó-lo̍k phín-phài, Chúng-phu vi-yî Mî-koet Khiâu-chhṳ-â-chû Â-thi̍t-làn-thai. Khì chui chhut-miàng ke sán-phín: Coca-Cola ke phi fông fò miàng-sṳ yù ha̍p fó ngìn lâu Asa Candler 1892-ngièn fat-mìn. Khì hien-ngim Túng-sṳ-chhòng kiâm CEO he Muhtar Kent.

Coca-Cola Kûng-sṳ̂.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Chó-khì kiê-thon phiên-siá

Kiet-kèu phiên-siá

Fu̍k-vu hàng ngia̍p phiên-siá

Fu̍k-vu liâng-vet phiên-siá

Chhâm-kien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá