Chuk (竹, Yîn-ngî: Bamboo) he chṳ́ kô-yì thai-su ke Vò-pún-khô Chuk-â-khô ke chuk-chhu̍k (Ho̍k-miàng: Bambuseae), chuk-chhu̍k khó fûn-cho sṳ̍p tô-ke su̍k, yok 1450 chúng; chhai chûng-vùn ya khó chṳ́ yit-sia tâi-ái sṳ-chhó ke Chuk-â-khô, yì Ngô-li-chuk-chhu̍k (Ho̍k-miàng: Olyreae).

Chuk.

Hìn-thai編輯

Fûn-pu編輯

Chúng chhṳ̍t編輯

Yung-thù編輯

Chhâm-kien編輯

Chṳ̂-liau lòi-ngièn編輯

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍k編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯