Chuk (竹, Yîn-ngî: Bamboo) he chṳ́ kô-yì thai-su ke Vò-pún-khô Chuk-â-khô ke chuk-chhu̍k (Ho̍k-miàng: Bambuseae), chuk-chhu̍k khó fûn-cho sṳ̍p tô-ke su̍k, yok 1450 chúng; chhai chûng-vùn ya khó chṳ́ yit-sia tâi-ái sṳ-chhó ke Chuk-â-khô, yì Ngô-li-chuk-chhu̍k (Ho̍k-miàng: Olyreae).

Chuk.

Hìn-thaiPhiên-siá

Fûn-puPhiên-siá

Chúng chhṳ̍tPhiên-siá

Yung-thùPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Chṳ̂-liau lòi-ngiènPhiên-siá

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍kPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá