Chhṳ-kung Kô-sîn Kî-su̍t Sán-ngia̍p Khôi-fat-khî

Chhṳ-kung Kô-sîn Kî-su̍t Sán-ngia̍p Khôi-fat-khî (自貢高新技術產業開發區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chhṳ-kung-sṳ só kón-hot ke Khôi-fat-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá