Chhṳ̍t-vu̍t (植物, Plants) he sâng-miang ke chú-yeu hìn-thai chṳ̂-yit, pin pâu-hàm liáu yì khiâu-muk, kon-muk, thèn- lui, chhiâng-chhó, khet-lui khi̍p liu̍k-chhàu tén su̍k-sit ke sâng-vu̍t. Chúng-chṳ́ chhṳ̍t-vu̍t, thôi-sién chhṳ̍t-vu̍t, khet-lui chhṳ̍t-vu̍t lâu nyí-khet-lui tén chhṳ̍t-vu̍t, kí kû-kie hien-chhùn thai-yok yû 350000 ke vu̍t-chúng. Chhṳ̍t chṳ 2004-ngièn, khì-chûng ke 287,655 ke vu̍t-chúng yí pûn khok-ngin, yû 258650 chúng khôi-fâ chhṳ̍t-vu̍t 15000 chúng thôi-sién chhṳ̍t-vu̍t. Liu̍k-set chhṳ̍t-vu̍t thai-phu-fun ke nèn-ngièn he kîn yù Kông-ha̍p Chok-yung chhiùng Ngit-thèu-kông chûng tet-to ke.

Chhṳ̍t-vu̍t.