Chhú-khô (Ho̍k-miàng: Muridae), Phú-nen-kong Ngat-chhṳ́-muk ke yit khô, pâu-koat kâ-chhú, lî-chhú, thièn-chhú, chhó-ngièn thu-mî-chhú) tén chṳ̂ hí-tô sòng-kien thûng-vu̍t, ngièn-sán yî Â-chû, Êu-chû, Fî-chû, Àu-chû tén kóng-thai thi-khî, hien-chhai chet yí phiên-pu Thi-khiù mî-ke kok-lo̍k.


Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chhú-khô siông-koân ke tóng-on.