Chhîn-chhèu (Mân-ngî: Daicing gurun.png; 1636-ngièn1912-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit) he ki-sṳ̀n Mìn-chhèu chṳ̂-heu Chûng-koet li̍t-sṳ́ song chui-heu yit-ke kiûn-chú chôn-chṳ vòng-chhèu.

Chhîn-chhèu thù-on

Chhîn-chhèu li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chṳn-chhṳ chṳ-thuPhiên-siá

Mìn-chhu̍k chṳn-chhetPhiên-siá

Koet-khì lâu koet-kôPhiên-siá

Kiûn-sṳ chṳ-thuPhiên-siá

Ngoi-kâuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá