Chhám-kông-sṳ (湛江市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén sî-phu ke kóng-héu sàng-sṳ, chhai Chûng-koet chui nàm-tôn.

Chhám-kông-sṳ

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá