Cheongju Sṳ

Cheongju Sṳ (Hòn-ngî: 청주시/淸州市) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak sàng-sṳ, vi Chungcheong Pet-tho ke sú-fú. Chúng mien-chit 153.31 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 626614-ngìn.

Cheongju Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯