Cheonan Sṳ (Hòn-ngî: 천안시/天安市) he Hòn-koet Chungcheong Nàm-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 636.25 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 582,753-ngìn.

Cheonan Sṳ.
Cheonan Sṳ.
Thiên-ôn-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá