Chechen-chhu̍k (Chechen-ngî: Нохчий), he Pet Kô-kâ-sok thi-khî chung-tô mìn-chhu̍k chûng ngìn-khiéu chui-tô ke mìn-chhu̍k. 1991-ngièn 1-ngie̍t chin-hàng ke ngìn-khiéu thúng-kie péu-mìn Chechen kin-nui ngìn-khiéu chúng-khiung 1,270,429-ngìn.

Chechen-chhu̍k.

Thi-lî fûn-pu phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Yîm-ngo̍k phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá