Chûng Mî-chû he yit-ke thi-lî khói-ngiam, yî kí m̀-thùng ke va̍k-fûn-fap, su̍k-yî Pet-mî-chû fe̍t Nàm-mî-chû ke yit-phu-fun, yit-pân chṳ́ lièn-chiap Pet-mî-chû lâu Nàm-mî-chû chṳ̂ kiên ke thi-hia̍p, hien yû chhit chṳ pat-ke koet-kâ.

Chûng Mî-chû.

Koet-kâ phiên-siá