Chûng-sân-khî (Kî-lùng-sṳ)

Liá-piên "Chûng-sân-khî (Kî-lùng-sṳ)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中山區 (基隆市)" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chûng-sân-khî(中山區) he Thòi-vân Kî-lùng-sṳ ke yit-chak khî, tu yî Kî-lùng-sṳ pet-phu, Kî-lùng-kóng sî-ngan, kóng-khî ke chú-yeu sat-sṳ̂ tô tu-chhai ke-khî nui.

Fú-è-sân sông ke "KEELUNG" yîn-vùn thi-pêu phài-è.

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá