Kî-lùng-sṳ vi-yî Thòi-vân pún-tó pet-tôn, he Chûng-fà Mìn-koet sṳ̍t-chi kón-hot-khî nui ke ńg-ke sén hot-sṳ chṳ̂-yit, ko-hi su̍k-yî Thòi-vân-sén. ngìn-khiéu kie-son vi Thòi-vân thi-sṳ̍p thai sàng-sṳ, thai-yok sâm-sṳ̍p-pat van-ngìn. Khiu miàng-è Kiê-lùng, heu-lòi chhí-yung "Kî-thi chhông-lùng" chṳ̂ yi-ngi. Chhiòn-sṳ Chúng mien-chit he 132 phiàng-fông kûng-lî.

Kî-lùng-sṳ

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá