Ceará he Pâ-sî 26-chû chṳ̂-yit, vi yî Pâ-sî tûng-pet, sú-fú Fortaleza. Pet-phu he yèn-hói phìn-ngièn, nàm-phu he Pâ-sî kô-ngièn tûng-pet ke sân-thi.

Ceará-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

 
Ceará-chû.

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá