Fortaleza he Pâ-sî pet-phu chhùng-yeu kîn-chi sàng-sṳ. Ceará-chû chṳn-fú só-chhai-thi khi̍p chhùng-yeu kóng-khiéu. Tû-fi-khî ngìn-khiéu yok 2,609,716 (2016-ngièn), mien-chit 7,440,053 phìn-fông kûng-lî.

Fortaleza.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

 
Fortaleza.

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá