Carlisle, Cumbria.
Carlisle, Cumbria.

Carlisle, Cumbria he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet Cumbria khiùn ke sang-chṳ́n, khî-lì Lùn-tûn yok 496.7 kûng-lî, ngìn-khiéu 75,306 (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá