Canoas he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 18 kûng-lî, 1939-ngièn 6-ngie̍t 27-ngit kien-li̍p, mien-chit 131.097 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 8-mí , 2010-ngièn ngìn-khiéu 323,827.

Canoas.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

 
Canoas.

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá