Campora San Giovanni

Campora San Giovanni he Yi-thai-li Amantea Hàng-tsṳn Khî-va̍k tsṳ̂ tshṳ̍t-hot-sṳ, tshai Cosenza-sén lâu Catanzaro-sén piên-kie.

CamporaSanGiovanni2009.jpg
Campora San Giovanni 09 Panorama Sunrise.jpg
Campora San Giovanni 09 - Panarama Barrio Stritture.jpg

Kîn-tsi編輯

Kîn-tsi he nùng-ngia̍p khi̍p lî-hàng.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́ Kien-tsuk-vu̍t編輯

Tông-thi yím-sṳ̍t編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯