Bremen he Tet-koet chûng-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Bremen-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 326.73 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 547,976-ngìn (2012-ngièn)

Bremen

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá