Hâ Saxony (Tet-ngî: Niedersachsen), he Tet-koet sî-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Hâ Saxony thú-thi mien-chit vi 47,624.22 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 7,774,253 (2012-ngièn), sú-fú Hanover.

Hâ Saxony.
Hâ Saxony Khì-chì.
Hâ Saxony Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá