BP (British Petroleum / Yîn-koet Sa̍k-yù) , he sṳ-kie chui-thai sṳ̂-yàng sa̍k-yù kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit, ya-he sṳ-kie chhièn sṳ̍p-thai Sṳ̂-yàng Khî-ngia̍p si̍p-thòn chṳ̂-yit, 2012-ngièn yàng-ngia̍p ngiak tha̍t-tó 3882.85-yi Mî-kîm. Kûng-sṳ̂ chhièn-sṳ̂n he chhóng-li̍p yî 1908-ngièn ke Anglo-Pô-sṳ̂ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂ (Anglo-Persian Oil Company) , 1954-ngièn kói-cho “British Petroleum”(Yîn-koet Sa̍k-yù Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂). Kûng-sṳ̂ cháng-ha̍p thâm-yù, thâm-hì, lien-yù, tú-yù, tshiû-yù tén yàng-ngia̍p liâng-vet.

BP sṳ-kie chúng-phu.
BP stasjon, Nøtterøy.JPG

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chó-khì kiê-thonPhiên-siá

Kiet-kèuPhiên-siá

Fu̍k-vu hàng ngia̍pPhiên-siá

Fu̍k-vu liâng-vetPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá