Mén-thien-ngî (မြန်မာဘာသာ) su̍k Hon-chhông Ngî-hì Chhòng-mén Ngî-chhu̍k, yî ngióng kông yîm vì phiêu-chún. Kì he Mén-thien ke kôn-fông ngî-ngièn, chhai kâi koet yû thai-yok 3200 van-ngìn sṳ́-yung, yì-chhiâ chhai Bangladesh, Mâ-lòi-sî-â, Thai-koet, Mî-koet ya-yû séu liòng fûn-pu.

Mén-thien-ngî thi-khî.

Mén-thien-ngî khiung yû 33 ke phú-yîm, pin lâu mû-yîm piâng ha̍p chû-sṳ̀n yîm-chiet. Kì yit khiung yû si-ke sâng-thiàu, fûn-phe̍t he kô phìn, kô kong, tâi phìn fò tón chhiuk.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mén-thien-ngî Wikipedia