Atlanta he Mî-koet Georgia-chû sú-fú khi̍p chui-thai sàng-sṳ, ya-he Fulton County ke khiùn chṳn-fú chu-thi. Ngìn-khiéu 498,044-ngìn (2018-ngièn), Atlanta thai Tû-fi-khî yúng-yû ngìn-khiéu 5,884,736-ngìn, he Mî-koet thi 9-thai tû-sṳ-khî.

Atlanta, Georgia

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá