Atlanta he Mî-koet Georgia-chû sú-fú khi̍p chui-thai sàng-sṳ, ya-he Fulton County ke khiùn chṳn-fú chu-thi. Ngìn-khiéu 498,044-ngìn (2018-ngièn), Atlanta thai Tû-fi-khî yúng-yû ngìn-khiéu 5,884,736-ngìn, he Mî-koet thi 9-thai tû-sṳ-khî.

Atlanta, Georgia

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá