Anne (Yîn-koet ńg-vòng)

Anne ńg-vòng (Yîn-ngî: Anne, 1665-ngièn  2-ngie̍t 6-ngit  – 1714-ngièn  8-ngie̍t 1-ngit ), 1702-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit hí sṳ̀n-vì England, Scotland lâu Ireland ńg-vòng. 1707-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit, Yîn-sû 《 Lièn-ha̍p fap-lin》 chang-sṳt sâng háu, England lâu Scotland lióng-ke Vòng-koet ha̍p pin vì Thai Britain Vòng-koet. Yî he kì yî “ thai Britain khi̍p Ireland Ńg-vòng ” ke miàng ngi ki-sa thúng-chhṳ, chhṳ̍t-to 1714-ngièn ko-sṳ̂n.

Anne (Yîn-koet ńg-vòng).

Sâng-phìn

phiên-siá

Kâ-thìn

phiên-siá

Chú-siên

phiên-siá

Siông-kôan chok-phín

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá