Amhara-ngî (አማርኛ) he Ethiopia ke kôn-fông ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung-chá he lòi-chhṳ Ethiopia thi-khî chûng-phu ke Amhara-ngìn.

Amhara-ngî thù-péu
  ä
[ə]
u i a e ə
[ɨ]
o ʷä
[ʷə]
ʷi ʷa ʷe ʷə
[ʷɨ]
h  
l    
   
m    
ś    
r    
s    
š    
b    
v    
t    
č    
n    
ñ    
ʾ    
k
x  
w  
ʿ  
z    
ž    
y  
d    
ǧ    
g
   
č̣    
   
   
ṣ́  
f    
p    
  ä
[ə]
u i a e ə
[ɨ]
o ʷä
[ʷə]
ʷi ʷa ʷe ʷə
[ʷɨ]


Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Amhara-ngî Wikipedia