Al-Qaeda he yit chak Yî-sṳ̂-làn-kau ke khiúng-pu chû-chṳt, 1988-ngiènSaudi Â-lâ-pak ngìn Osama bin Laden kien-li̍p. Kì fat-thung ko 2001-ngièn ke 911 Sṳ-khien.