Â-thit-tha̍t-sṳ̂ (Yîn-ngî: Adidas) he yit-kiên Tet-koet yun-thûng yung phín chṳ-chho sông, he Adidas AG ke sṳ̀n-yèn Kûng-sṳ̂. Oi thit tha̍t yî khì chhóng phan ngìn â tho fû tha̍t sṳ̂ le̍t (Tet-ngî: Adolf Dassler) (Adolf Adi Dassler) miang-miàng, chhai 1920-ngièn yî chiap-khiûn néu lùn páu ke het tshṳ̀ kîn o là het khôi-sṳ́ sâng-sán hài lui sán-phín. 1949-ngièn 8-ngie̍t 18-ngit yî adidas AG miàng-sṳ tên ki. Â-thit-tha̍t-sṳ̂ ke fu̍k chông khi̍p yun-thûng hài sat-kie thûng-sòng tû khó-kien-to 3 thiàu phìn-hàng kiên thiàu, chhai khì phiêu-tsì sông yi̍t khó-kien, 3 thiàu kiên thiàu he Â-thit-tha̍t-sṳ̂ ke thi̍t-set. Â-thit-tha̍t-sṳ̂ ngièn-pún yù lióng hiûng-thi khiung-thùng khôi-sat, chhai fûn tho Yòng 鑣 heu, â tho fû ke kô-kô lû tho fû tha̍t sṳ̂ le̍t (Tet-ngî: Rudolf Dassler) khôi-sat yun-thûng phín-phài PUMA.

Adidas.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chó-khì kiê-thonPhiên-siá

Kiet-kèuPhiên-siá

Fu̍k-vu hàng ngia̍pPhiên-siá

Fu̍k-vu liâng-vetPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá