Ôn-sṳ̀n (安盛, AXA), he yit-kâ Chúng-phu vi-yî Fap-koet Pâ-lì ke khiam-koet pó-hiám si̍p-thòn, chhóng-sṳ́ yî 1816-ngièn, muk-chhièn he chhiòn-khiù chui-thai pó-hiám si̍p-thòn, yi̍t he chhiòn-khiù thi-sâm-thai Koet-chi chṳ̂-sán kón-lî si̍p-thòn, yî 2010-ngièn chhòi-fu 500 khiòng khî-ngia̍p chûng phài-miàng thi 14 vi. AXA si̍p-thòn chhóng-li̍p yî 19 Sṳ-ki chhû, chiet chṳ 2011-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit, yî chhiòn-khiù yúng-yû 1.01 yi miàng hak-fu, khì-hâ yèn kûng tha̍t 163,000 ngìn. AXA si̍p-thòn ke sû yit vì 8,681 yi kóng ngièn, khì kón-lî ke chṳ̂-sán vì 107,375 yi kóng ngièn. [1] 2010-ngièn 11-ngie̍t 15-ngit ôn sṳ̀n si̍p-thòn lâu Àu-chû chhòi-fu kón-lî Kûng-sṳ̂ AMP Ltd. Sû-kèu ôn sṳ̀n â thai khúng kú yû-han Kûng-sṳ̂ (AXA Asia Pacific Holdings Ltd.), sia̍p-khi̍p kîm ngiak tha̍t 133 yi àu ngièn (tsap ha̍p 131 yi Mî-ngièn, chit yok 1,021 yi kóng ngièn).

AXA.

Li̍t-sṳ́編輯

Chó-khì kiê-thon編輯

Kiet-kèu編輯

Fu̍k-vu hàng ngia̍p編輯

Fu̍k-vu liâng-vet編輯

Chhâm-kien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

  1. http://www.Axa-chinaregion.Com/html/AXA_PRO/chi/about/BCC/our_company_landing_chi.Html?