Thòi-fûng

(Chhùng-thin-hiong chhṳ 颱風)
Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Thòi-fung.

Thòi-fûng he Ngie̍t-tai Hi-siên ke yit-ke lui-phe̍t. Chhai Hi-siong-ho̍k song, on-cheu sṳ-kie hi-siong chû-chṳt thin-ngi: ngie̍t-tai hi-sien chûng-sîm chhṳ̀-siu̍k fûng-suk tha̍t-tó sṳ̍p-ngi kip chhṳ̂n-cho Khí-fûng (hurricane) , khí-fûng ke miàng-chhṳ̂n sṳ́-yung chhai Pet Thai-sî-yòng khi̍p tûng Thai-phìn-yòng; yì-yèn Pet Thai-phiàng-yòng sî-phu sṳ́-yung ke khiun-ngi-sṳ he Thòi-fûng. Chhai Thòi-vân, Ngi̍t-pún tén-thi, pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Thòi-fûng. Chhai fî chṳn-sṳt chhòng-ha̍p, "Thòi-fûng" sṳm-chṳ pâu-hàm ngie̍t-tai tâi hi-ap, ngie̍t-tai fûng-phau, khiòng-lie̍t ngie̍t-tai fûng-phau lâu Thòi-fûng tén só-yû chhôi Pet Thai-phiàng-yòng sî-phu chhut-hien ke Ngie̍t-tai hi-siên. Kîn-kí Mî-koet Kiûn-fông Lièn-ha̍p Thòi-fûng Kín-po Chûng-sîm thúng-kie 1959-ngièn chṳ 2004-ngièn kiên Sî Thai-phiàng-yòng ke Thòi-fûng fat-sên ke su-liòng lâu ngie̍t-fun, phìn-kiûn mî-ngièn yû sṳ̍p-chhit ke Thòi-fûng sâng-sṳ̀n, chhut-hien chui-tô Thòi-fûng ke ngie̍t-fun he pat-ngie̍t. Khô-ho̍k-kâ chên-sûn kû-son, yit-ke chûng-tén khiòng-thu ke Thòi-fûng só théu-piong ke nèn-liòng siông-tông yî song-pat ke Khîn-thàn. Kîn-kí thúng-kie, chhiùng 1947-ngièn to 1980-ngièn chhiòn-khiù sṳ̍p-chúng chú-yeu Chhṳ-yèn châi-hoi chûng, yù Thòi-fûng chho-sṳ̀n ke sí-mòng ngìn-su he ńg-sṳ̍p van-ngìn.

Thòi-fûng
Pacific typhoon tracks 1980-2005.jpg

Sâng-sṳ̀n ke Thûng-li̍t編輯

Sâng-sṳ̀n ke Thiàu-khien編輯

Yáng-hióng編輯

Fûn-kip編輯

Miang-miàng khi̍p Phiên-ho編輯

Lu-kàng編輯

Sî-chin-hîn編輯

Sî-pet-hîn編輯

Chón-hiong-hîn編輯

Thi̍t-sû Lu-kàng編輯

Thòi-fûng Sin-ho編輯

Lâu Thi-chṳ́n ke Kûan-he編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯