Â-lî-sân-hiông

(Chhùng-thin-hiong chhṳ 阿里山鄉)

Â-lî-sân-hiông' (阿里山鄉) he Thòi-vân Kâ-ngi-yen ke yit-ke hiông.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Tsṳn-tshṳ phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá