hak-4 Lia-zak yung-fu hiao-det yung mang-di ziin-zung gei Hak-kâ-fa loi gao-liu.
這隻用戶曉得用盲滴正宗客語來交流。